Juni - Juli 2019
 
Helmut Fr. Schäffenacker
Déjà Vu - Bilder und Skulpturen
 
Ausstellungseröffnung am 26. Juni 2019, 19 Uhr
Ausstellungsdauer 26. Juni - 28. Juli 2019
----------